Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a biuro rachunkowe

Biura rachunkowe są zobowiązane do przestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zmieniła te przepisy. Weszła ona w życie 13 lipca 2018 r. Zachęcam do zapoznania się z nowymi obowiązkami, które zostały nałożone na usługodawców oferujących usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Po pierwsze, przy świadczeniu usług księgowych musimy przestrzegać przepisów prawa podatkowego. Biura rachunkowe są również zobowiązane przez ustawodawcę do przestrzegania innych ustaw. Jedną z nich jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje w tym zakresie zaczęły obowiązywać od 13 lipca 2018 roku. Ustawa nakreśla procedury, których należy przestrzegać. Ich nieprzestrzeganie może skutkować karami.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakreśla zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób, grup i podmiotów. Nakreśla również obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania danych.

W art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy wśród instytucji obowiązanych do identyfikacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy i przeciwdziałaniem terroryzmowi wymieniono podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biura rachunkowe, które jedynie prowadzą dla swoich klientów księgi przychodów i rozchodów nie są uznawane za instytucje obowiązane w świetle ustawy.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - procedury

Po pierwsze, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

  • Aktualizacja i wdrożenie procedur wewnętrznych. Biura rachunkowe muszą posiadać wewnętrzną procedurę dotyczącą AML i finansowania terroryzmu. Wprowadzono wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów dotyczących finansowania terroryzmu i AML.
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka. Biura rachunkowe są obecnie zobowiązane do jej przeprowadzenia. Prawo wymaga, aby ocena ryzyka była przygotowana i wdrożona w formie elektronicznej lub papierowej. Musi ona identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z działalnością firm księgowych, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka dotyczące klientów, krajów lub obszarów geograficznych, produktów, transakcji lub ich kanałów dostawy. Przy ocenie ryzyka mogą one również uwzględnić odpowiednią krajową ocenę ryzyka oraz sprawozdanie Komisji Europejskiej. Firmy księgowe muszą zakończyć wstępną ocenę ryzyka w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli od 13 stycznia 2019 r. Ocena ryzyka powinna być zawsze aktualizowana, nie rzadziej jednak niż co dwa lata.
  • Przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi. Jest to istotna zmiana wprowadzona przez ustawę. Ustawa skraca czas wymagany na przekazanie informacji Generalnemu Inspektorowi. Termin przekazywania informacji o transakcjach przekraczających 15 000 euro wynosił 14 dni od końca każdego miesiąca kalendarzowego. Termin przekazywania informacji o transakcjach przekraczających 15 000 euro zostanie skrócony do 7 dni od dnia otrzymania zapłaty lub dokonania wypłaty lub transakcji przekazania środków o wartości przekraczającej 15 000 euro. Biura rachunkowe nie muszą już prowadzić rejestru transakcji.

Więcej w temacie księgowości i rachunkowości przeczytacie na stronie https://optima-comarch-erp.pl/

pieniądze

Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa rozszerza liczbę osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie i realizację biura rachunkowego, zgodnie z przepisami o finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dotychczas wystarczyło wyznaczyć osobę, która będzie wykonywała obowiązki określone w ustawie. Od 13 lipca nowe prawo będzie wdrażane przez wyznaczonych dyrektorów wyższego szczebla, członków zarządu lub innych organów zarządzających.

Konieczne jest także wyznaczenie pracownika na stanowisku kierowniczym, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie, aby działalność i pracownicy biura rachunkowego, a także inne osoby wykonujące na jego rzecz czynności, były zgodne z ustawą. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w imieniu biura rachunkowego.

Biura rachunkowe prowadzone jednoosobowo wykonują powyższe zadania.

Kary

Ustawa znacząco zwiększa kary, jakie Generalny Inspektor może nakładać na instytucje obowiązane w związku z art. 2. 2. Dotychczas maksymalna kara wynosiła 750 000 zł. Została ona podwyższona do 1 000 000 euro.

Autor

Redakcja

4up.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz